Udvidet funktionsafklaring

Udvidet funktionsafklaring 2018-01-14T15:42:18+00:00

MODUL1.

Forløbet sigter mod afklaring af forudsætninger, muligheder og begrænsninger for en tilværelse på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus på borgeres fremtidige funktions og arbejdsevne. Vi skal ikke fokusere på vurderingen af de indsatser, der fører mod målet; men drage omsorg for at den fornødne dokumentation bringes til veje, så der er et solidt grundlag for beslutninger om den fremtidige indsats.

Inside Knowledge lægger fortsat vægt på en helhedsbaseret indsats. Vi anvender således sagkyndige vurderinger, der kan indgå i en samlet beskrivelse, hvor de forskellige fagspecifikke input indgår.

Af hensyn til borgerens oplevelse af at blive taget alvorligt drages der omsorg for at tidligere lægefaglige beskrivelse med fornødent samtykke inddrages i forbindelse med udarbejdelse af den samlede beskrivelse af borgerens funktionsniveau og arbejdsevne.

Forløbet skal rumme plads til flere samtaler suppleret med de relevante test. Der er tale om:

  • Samtale med fysioterapeut. Samtalerne kan indebære behov for nogle begrænsede fysiske test
  • Samtale med psykolog med henblik på afklaring af eventuelle psykiske tilstande, som kan indebære barrierer i forhold til funktions- og arbejdsevnen. Vi forestiller os en skematisk tilgang, som er tilrettelagt i en åben dialog, så borgerens specifikke situation og tilgange indgår.
  • En tværfaglig vurdering midt i forløbet (3uger) der kan afklare behovet for supplerende samtaler om f.eks.:
    • Narrative aspekter, der kan dokumentere eventuelle låste tankegange
    • Supplerende fysiske afklaring eventuelt med inddragelse af sygeplejerske og/eller ergoterapeut

Den tilvejebragte dokumentation skal indeholde beskrivelse af de erfarings og uddannelsesbaserede ressourcer borgeren bringer med sig. I den forbindelse er det vigtigt at inddrage forhold, der har betydning for borgerens udviklingsmuligheder.

For så vidt angår de fysiske tilstande er det vigtigt at dokumentere både de forhold som er absolutte barrierer, der indebære nogle åbenbare funktionsbegrænsninger og de forhold, hvor der kan arbejdes med for at forbedre de umiddelbare funktionsbegrænsninger.

Med hensyn til de psykiske tilstande er det vigtigt at dokumentere om der tale om psykiske barrierer, der indebærer behovet for senere henvisning til psykologisk behandling eller om der er tale om tilstande, som er tilgængelig for bearbejdning i fremtidige forløb, der skal skabe forbedringer i funktionsevner og arbejdsevner.

Vi arbejder meget med beskrivelser af samspillet mellem det fysiske, det sociale og det psykiske, hvor det kan være vanskeligt entydigt at definere en årsagskæde fra det fysiske over det psykiske til det sociale eller modsat fra det sociale over det psykiske til det fysiske. Beskrivelserne i rapporten skal gerne tage højde for disse forskelle, fordi de er afgørende for tilrettelæggelse af fremtidige handlemuligheder.

Inside Knowledge har således erfaring med især indvandrere, som har været udenfor arbejdsmarkedet i en længere periode, hvor der forekommer både helbredsmæssige, fysiske, psykiske og sociale/kulturelle barrierer i forbindelse med arbejdet med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan være vanskeligt at udrede forskellige årsags og virknings forhold. Men gennemgående finder vi belæg for, at der ofte for denne gruppe kan være endog betydelige muligheder for at tilvejebringe udviklingsmuligheder, der både flytter på de psykiske, de fysiske og de sociale barrierer for udvikling af både den daglige funktionsevne og ikke mindst for arbejdsevnen.

Først og fremmes er det vigtigt at beskrive borgerens selvværd, fordi dette er afgørende for borgerens evne til selvudvikling.

Afrapporteringen for den enkelte borger skal dokumentere udgangspunktet for borgerens udvikling i sit fysiske, kognitive og psykosociale funktionsniveau.

Viser dokumentationen hvor langt borgeren måtte være fra arbejdsmarkedet?

Er borgeren umiddelbart gearet til at gøre op med hæmmende tankebaner og er der i udgangspunktet en motivation og refleksion i forhold til egen situation med fokus på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hvis der efterfølgende skal iværksættes en proces mod ”recovery” er det vigtigt at kende til udgangspunktet, når vi skal identificere den kortes mulige vej til arbejdsmarkedet.

MODUL 2.

Vi skal iværksætte en række besøg af en fysioterapeut og/eller ergoterapeut i borgerens hjem for der at foretage en nøjere iagttagelse af borgerens daglige funktionsevner. Der kan også blive tale om eventuelt at følge borgeren i et træningscenter for mere specifikt at måle på bevægelsesmæssige hæmninger/begrænsninger. Iagttagelserne skal foretages med henblik på efterfølgende at kunne sige noget mere præcist om skånebehov på den fremtidige arbejdsplads. Er der brug for hjælpemidler, praktisk medhjælp eller andre relevante tiltag for at skabe veje til arbejdsmarkedet?

Vi råder over medarbejdere med grundige erfaringer på området, som kan finde frem til de relevante iagttagelse og beskrivelser.

Modul 2 sættes i værk på ”ryggen” af modul 1.

MODUL 3

Denne indsats er identisk med modul 2; men skal iværksættes som en selvstændig indsats. Der skal dog bruges lidt flere ressourcer, fordi borgerens funktionsniveau i udgangspunktet ikke er beskrevet i samme omfang som når modul 1 går forud. Så der kan være tale om lidt længere samtaletid end i forbindelse med modul 2.