Funktionsscreening

Funktionsscreening 2018-01-14T14:51:50+00:00

Der er tale om et kort forløb på en uge, hvor alle relevante indfaldsvinkler skal inddrages med henblik på en umiddelbar vurdering af muligheder og betingelser for borgerens tilgang til arbejdsmarkedet.

Efter 1ste screening samtale skal det vurderes, hvad der skal inddrages af ekspertise i en samlet vurdering af borgerens forudsætninger.

I forbindelse med den første afklarende samtale skal der drages omsorg for tilgang til allerede eksisterende dokumenter f.eks. læge-psykolog og speciallægeerklæringer. Der skal sikres samtykke til videregivelse af oplysninger eller til i fornødent omfang at indhente de nødvendige erklæringer. Tidsrammen for forløbet sætter snævre grænser for indhentelse af erklæringer eksternt

Borgerne skal i så vid udstrækning som muligt opleve mening med indsatsen og derfor ikke opleve, at de samme ting efterspørges af flere instanser i borgerens møde med forvaltningernes arbejde med borgeren.

Af hensyn til det korte forløb vil vi i vid udstrækning betjene os af nogle åbne spørgeskemaer både i forhold til borgerens generelle og arbejdsmæssige historik og med hensyn til de fysiske og helbredsmæssige forhold. Med henblik på de handleplansvurderinger, som ligger i forlængelse af forløbet kan der for enkelte borgeres vedkommende blive tale om en vis psykologisk screening og/eller besøg i hjemmet med henblik på en præcis vurdering af de fysiske problemstillinger.

Det er vigtigt at de medvirkende fagpersoner alle deltager i udarbejdelse af den samlede vurdering og rapportering i forhold til den enkelte borger, så der kan leveres et fagligt forsvarligt helhedsbillede som grundlag den efterfølgende evalueringssamtale med jobkonsulent/sagsbehandler.

Rapporten skal i så vid udstrækning som muligt umiddelbart kunne danne grundlag for en handlingsplan mod arbejdsmarkedet. Alternativt skal der foreligge et fuldt ud sagligt grundlag for iværksættelse af en udvidet funktionsafklaring.

Inside Knowledge lægger vægt på, at funktionsscreeningen ikke blot kalkerer tidligere vurderinger og borgerens umiddelbare (reproducerede) opfattelser af egne begrænsninger og muligheder. Det er selvfølgeligt målet, at borgeren i fuld åbenhed kan identificere sig med den vurdering, der lægges frem og danner grundlag for en handlingsplan som borgeren skal føle ejerskab i forhold til.

Funktionsscreeningens kvalitet er forudsætningen for kvaliteten i de indsatser, den giver anledning til.

Rapporteringerne må aldrig falde tilbage på nogle standard vurderinger. Der skal altid etableres et individuelt udgangspunkt for handleplaner og konkrete indsatser.

Det er afgørende, at borgeren kan genkende sig selv i den beskrivelse som videregives til den fortsatte indsats. Hvis ikke borgeren føler ejerskab til den beskrivelse, der bliver resultatet af screeningen, kan den ikke danne udgangspunkt for den nødvendige refleksion og den ”dør bort” i samspillet mellem borgere og fremtidige rådgivere og støttepersoner.